GALAKTİK ANLAYIŞ VE İNSAN REALİTESİ

http://www.dunyaana.com/images/muharrem%20gk%202.jpgGalaktik anlayış;  evrensel ve ruhsal yasaları öğrenip harfiyen uyguladıktan sonra ortaya çıkacak olan bir anlayıştır kanaatindeyim.Evrensel ve ruhsal yasaların bizleri ilgilendiren bir kısım bilgisi mevcut. Tezahür ortamında bunlar apaçık değildir, yani şuurlu değildir. Varlık tarafından ise bunları yaşamak çok doğaldır.  Bu doğallığından dolayı belki yasa bile denmez. Fakat bizim, çocuk gibi söz dinlemez maddi dünyamıza uygulanması zor yasalardır. Eğer böyle tezahür ediyorsa bizleri de, dünyayı da, kendilerine benzetecekler demektir. Varlıklar da usanmak diye bir şey olamaz, bu işin peşini bırakmayacaklardır. Bizim dünyamız da ayrıca bir varlıktır. Kurtcuk gibi dolaşıyoruz, realitelerimiz ancak önümüzü görmemize yarıyor. Kainat da varlıktır. İmajinasyonlar, iradeler, minicik yavrular gibi dünyaya doğmuştur, yanında şuur da var.

Devamını oku...

RUHLAR ARASINDA - DR. BEDRİ RUHSELMAN - BÖLÜM 3

http://www.dunyaana.com/images/bedri%20ruhselman%205.jpgSPATYOM* HAYATINA BİR BAKIŞ

Şimdi aklımıza şu sual gelebilir: Acaba dünyada cari olan kaideler spatyomda da aynen mevcut mudur? Bu sualin cevabını verebilmek için evvelce başka yerlerde (5/288-304) spatyom hakkında neşredilmiş kanaatlerimizi okuyucularımıza kısaca hatırlatmanın lüzumunu duyuyoruz.

Spatyom bilgisi hakkındaki anlayış ve görüşümüzün başlangıç ve bitim noktaları arasında kalmak şartiyle, neo-spiritüalizma incelemelerine dayanarak, biz, oranın hayatını umumi görüşte üç merhaleye ayırabiliyoruz. Şimdi bu merhaleleri süratle gözden geçirelim:

Devamını oku...

MUKADDERAT VE İCABAT - Dr. BEDRİ RUHSELMAN - BÖLÜM 19

http://www.dunyaana.com/images/bedri%20ruhselman%206.jpgÖLÜM VE MUKADDERAT

Bir celsede kıymetli Kadri dostumuza şöyle bir sual sormuştuk:

<< Mukadder olan hastalıkları tedaviye uğraşanlar, tabiat kanunlarına, ( yani mukaddere ) karşı gelmiş olmazlar mı? Bu sualimiz karşısında muhterem dostumuz şu cevabı vermişti:

<< - Bu, vazifenizdir. Siz her hastayi iyi etmekle mükellefsiniz. Hangisinin mukadder, hangisinin gayri mukadder olduğu sizce malum mu? Sözüm yanlış anlaşılmış. Doktorlar ölümü geciktiremez. Geriye hiç çeviremez. O, yalnız ıztırabı tahfif eder. Hangi şekilde olursa olsun, böyle ıztırapları yalnız doktor değil, insaniyet sahibi herkesin – elinde ise – durdurması bir vazifedir. Siz o hastanın mukadderatile değil, günlük acısını azaltmak işile uğraşacaksınız. Öbürkine esasen eliniz ermez, gücünüz yetmez. Siz hemen işe başlar, kim olursa olsun, hastalık sebeplerini aramağa çalışırsınız.

Devamını oku...

MUKADDERAT VE İCABAT - Dr. BEDRİ RUHSELMAN - BÖLÜM 17

http://www.dunyaana.com/images/bedri%20ruhselman%204.jpgMUKADDERAT VE TEKRAR BEDENLENME ( * )

Yukarda zikredilen geçmiş hayatlar sözü, mukadderat bahsinde bizi biraz da bedenlenme mevzuu üzerine çekti. Bedenlenme bahsinin mukadderat bahsi ile yakından ilgisi vardır. Bedenlenme ne demektir? Ruh ve kainat kitabının üçüncü cildini baştan başa dolduran büyük bedenlenme bahsi şu bir kaç satırlık yazı içinde bütün mükemmeliyeti ile izah edilemez. Ancak, mukadderat mevzuunda bedenlenmenin ehemmiyetini lüzumu kadar aydınlatmağa kafi gelecek bir kaç söz buradaki işimizi görmüş olacaktır.

Varlıklar tekamüllerini yaparken, diğer dünyalarda olduğu gibi dünyamızda da bazı imtihanlar geçirmek ve bu imtihanlarını muvaffakiyetle ikmal etmek zorundadırlar. Bu imtihanlar, varlıkların kudretleri ve ihtiyaçları derecesine göre guruplara ayrılarak dünyamızda birer hayatı dolduran sınıflara taksim olunur.

Devamını oku...

MEDYOMLUK - Dr.BEDRİ RUHSELMAN - BÖLÜM 1

http://www.dunyaana.com/images/bedri%20ruhselman%203.jpgBİRİNCİ KISIM

Medyumluk her şeyden evvel, Spatyom dediğimiz Ruhlar âlemi ile üç buut şartlarının cari olduğu dünyamız arasındaki münasebet tarz ve imkânlarının tetkik ve izahını icap ettiren bir mevzuu olur, kanaatindeyim.

Söze başlamazdan evvel şunu arzetmek isterim ki bir Neo-Spiritüalizma anlayışına müstenit, ruhlarla insanların birbiriyle olan münasebetlerinin cereyan tarzına ait görüşmelerimiz bazı klasik görüşlerden hissedilir derecede ayrılmaktadır.

İNSANLARIN DÜNYA HADİSELERİ KARŞISINDAKİ DURUMLARI  :

Devamını oku...

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana